Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Spirivents:

 • Inschrijving

Elke deelnemer ontvangt na inschrijving een bevestiging.

Elke deelnemer ontvangt na aanmelding een deelnameformulier dat volledig ingevuld en ondertekend aan Spirivents retour gestuurd dient te worden.

Uw inschrijving is strikt persoonlijk en uw handtekening impliceert akkoordverklaring met de Algemene voorwaarden. Ook aanmeldingen via de website en per e-mail impliceren akkoordverklaring met de Algemene voorwaarden.

 • Vroegtijdige beëindiging en afwijzing

Deelnemers die gebruik maken van antidepressiva, depressief zijn, last hebben van andere ernstige psychische problemen of onder behandeling zijn van een psychiater of psychotherapeut, zijn verplicht dit bij aanmelding duidelijk te vermelden*. In overleg wordt dan bekeken of deelname aan de desbetreffende activiteit mogelijk is. Spirivents behoudt zich het recht voor, indien de psychische gezondheid daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen.

Spirivents behoudt zich het recht voor:
- indien het aantal inschrijvingen voor een evenement daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen.
- indien het aantal inschrijvingen daartoe reden geeft, een evenement door te schuiven naar een latere datum of geen doorgang te laten vinden. In het geval Spirivents een evenement annuleert, zal het eventueel reeds betaalde inschrijfgeld aan de deelnemer worden gerestitueerd. Indien Spirivents een evenement doorschuift naar een latere datum en de deelnemer daaraan niet kan of wenst deel te nemen, zal het eventueel reeds betaalde inschrijfgeld aan de deelnemer worden gerestitueerd.
- indien de inschrijving of het deelnameformulier daartoe aanleiding geeft, afwijzend over uw inschrijving te beslissen.

 • Vertrouwelijkheid

Begeleiders bij de evenementen van Spirivents, zullen zich te allen tijde houden aan hun geheimhoudingsplicht, tenzij deze informatie uitwisseling plaatsvindt in het kader van voortgangsbesprekingen in supervisie-, intervisie- of intercollegiaal overleg, waarbinnen tevens de geheimhoudingsplicht geldt. Er worden geen namen genoemd en verspreid. Ook van deelnemers aan activiteiten wordt verwacht dat zij discreet omgaan met informatie van andere deelnemers.

 • Regels

Iedere deelnemer dient zich te conformeren aan alle besluiten en maatregelen die Spirivents in het algemeen heeft genomen. Indien een deelnemer zich tijdens het evenement misdraagt, kan hem of haar door de begeleider verdere deelneming aan het evenement worden geweigerd.

 • Lesmateriaal

Het eventuele lesmateriaal voor een evenement wordt verzorgd door Spirivents en mag men behouden, tenzij anders vermeld. Verkoop en/of geheel of gedeeltelijk overnemen, of ter inzage aan derden verstrekken van lesmaterialen is verboden.

 • Reis- en verblijfskosten

Verblijfskosten zijn in het inschrijfgeld inbegrepen, tenzij anders vermeld. Reiskosten zijn niet in het inschrijfgeld inbegrepen.

 • Inningskosten

Alle door Spirivents te maken kosten voor inning van achterstallige gelden, geen uitgezonderd, zijn voor rekening van de deelnemer.

 • Tijdsduur overeenkomst

De overeenkomst gaat in vanaf het ontvangst van het inschrijfformulier. Vanaf die dag ontstaat de verplichting van de deelnemer tot betaling van het gehele inschrijfbedrag met inachtneming van het gestelde in de annuleringsregeling (zie "Annulering"). De overeenkomst eindigt op het moment dat het evenement waarvoor men ingeschreven heeft, in het normale geval beëindigd kan zijn.

 • Verzuim

Absentie van een deelnemer tijdens de evenement ontheft de deelnemer niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van een of meerdere evenementdagen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het inschrijfgeld.

 • Annulering

Een annulering kan alleen schriftelijk, per brief of per e-mail, geschieden, waarbij rekening gehouden dient te worden met het volgende: bij annulering van een overeenkomst tot één maand voor aanvang van het betreffende evenement wordt 10% van het inschrijfgeldbedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen één maand voor aanvang wordt 50% van het inschrijfgeldbedrag in rekening gebracht. Bij annulering twee weken voor, op of na de startdatum van het evenement zijn wij genoodzaakt de volledige kosten bij u in rekening te brengen en worden betaalde kosten niet gerestitueerd.

 • Veiligheid/-aansprakelijkheid

Iedere deelnemer dient te zijn verzekerd tegen financiële gevolgen van ongevallen en andere schade, veroorzaakt of opgelopen tijdens het evenement en tijdens de heen- en terugreis. Spirivents aanvaardt geen aansprakelijkheid binnen en buiten rechte, voor onmiddellijke gevolgen van deelnemers aan een onder haar auspiciën georganiseerde evenement of instructie. Dit geldt ook voor enig gevolg van het niet onverwijld uitvoeren en het niet juist opvolgen van, door of namens de leiding gegeven aanwijzingen of onjuist gebruik van het gehuurde of ter praktijkoefening te gebruiken materiaal.

 • Geschillen

Eventuele geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslist door de volgens de normale competentie regels bevoegde Burgerlijk Rechter.

 • Rechten en verplichtingen

De wederzijdse rechten en verplichtingen uit de overeenkomst, eindigen zodra de overeenkomst is ontbonden.

 • Overige bepalingen 

Alle gegevens die op de website staan vermeld, worden geacht tot deze voorwaarden te behoren. Adviezen en werkmethodes garanderen geen verbetering en mogen uitsluitend worden gebruikt in aanvulling op en nooit in de plaats van een reguliere behandelwijze.

 

* Noot: bent u gevoelig voor psychoses, dan is het niet verstandig om aan de evenementen deel te nemen.